มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

สุ่มตรวจโครงการวิจัยที่ส่งขอจริยธรรมการวิจัยในคนในปี 2562

สุ่มตรวจโครงการวิจัย ปี 2562
 

1. ขอให้ผู้วิจัยกรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน
2. การแนบเอกสารต่างๆ
    2.1 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก 
    2.2 เอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย(Patient/Participant Information Sheet) 
         - เอกสารไฟล์เดียว  สามารถ upload เข้าระบบได้ โดยตั้งชื่อ  
IDxxx_PIS เช่น ID123_IPS
         - เอกสารหลายไฟล์  ขอให้รวมไฟล์ โดยตั้งชื่อ  
IDxxx_PIS เช่น ID123_IPS จากนั้นทำการ .zip /.rar ไฟล์ และ upload เข้าระบบ 
    2.3 หนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
         - เอกสารไฟล์เดียว เช่น ถ้ามี 100 ฉบับ ขอให้สแกนรวมมา 1 ไฟล์ เป็นไฟล์ PDF  สามารถ upload เข้าระบบได้ โดยตั้งชื่อ
IDxxx_ICF เช่น ID123_ICF
         - เอกสารหลายไฟล์  ขอให้รวมไฟล์ โดยตั้งชื่อ  
IDxxx_ICF เช่น ID123_ICF จากนั้นทำการ .zip /.rar ไฟล์ และ upload เข้าระบบ 
    2.4 เอกสารอื่นๆ  
         - เอกสารไฟล์เดียว  สามารถ upload เข้าระบบได้ โดยตั้งชื่อ  
IDxxx เช่น ID123
         - เอกสารหลายไฟล์  ขอให้รวมไฟล์ โดยตั้งชื่อ  
IDxxx  เช่น ID123 จากนั้นทำการ .zip /.rar ไฟล์ และ upload เข้าระบบ 
3. กรณีมีไฟล์มีขนาดใหญ่ เช่น สแกนแล้ว upload ไม่ได้
ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป ขอให้ผู้วิจัย เปลี่ยนรูปแบบการส่งเป็น  รูปแบบที่ 2 หรือ รูปแบบที่ 3
4. เมื่อกรอกรายละเอียดในส่วนต่างๆ และอัพโหลดเอกสารครบที่ช่องแล้ว กดปุ่ม Submit เพื่อส่งเอกสาร
5. ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการได้ทางเว็บไซต์นี้
6. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งเอกสาร สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-201-2772, 02-201-2175

 

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
กรณีไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป ขอให้ผู้วิจัยมาส่งเอกสารโดยตรงที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
Files must be less than 100 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Files must be less than 100 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png rar zip.