Jump to Navigation

รายงานผลการดำเนินงาน/แจ้งปิดโครงการ/ต่ออายุโครงการ

        รายงานผลการดำเนินงาน/แจ้งปิดโครงการ/ต่ออายุโครงการ        

 

            แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน          

1.บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงาน    

2.แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานวิจัย    download

3.เอกสารรับรอง   

 

            แจ้งปิดโครงการ          

1.บันทึกข้อความแจ้งปิดโครงการ    

2.แบบฟอร์มแบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี ขอปิดโครงการ หรือขอต่ออายุการรับรองโครงการ    download

3.เอกสารรับรอง  

4.สรุปรายละเอียดโครงการวิจัยหรือกรณีนักศึกษาแนบวิทยานิพนธ์ที่เรียบร้อยแล้ว(กรณีนักศึกษา)

 

            ขยายระยะเวลา/ต่ออายุโครงการ            

1.แบบฟอร์มแบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี ขอปิดโครงการ หรือขอต่ออายุการรับรองโครงการ    download

2.เอกสารรับรอง  (กรณีมีโครงการวิจัยอยู่ในระบบออนไลน์อยู่แล้ว ไม่ต้องแนบเอกสารรับรอง)

3.แบบเสนอโครงการวิจัยที่ Update ข้อมูลระยะเวลาเก็บข้อมูลโครงการวิจัย

 

 

            เอกสารที่ยื่นส่ง          

1.โครงการวิจัยชุด(ท) ยื่นส่งเอกสารทั้งหมด (ต้นฉบับ 1 ชุด, สำเนา 1 ชุด)

   โครงการวิจัยFuulboard(ว),Expedited(ย) ยื่นส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    http://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission/

2.โครงการวิจัยทุนเอกชน(ท) ยื่นส่งภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อพิจารณาในวันพุธที่ 3 ของเดือนถัดไป

   โครงการวิจัยFuulboard(ว),Expedited(ย) โครงการไม่เข้ารอบประชุมประจำเดือน ผู้วิจัยสามารถยื่นส่งโครงการทุกเมื่อ

 

   หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.