Jump to Navigation

เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัยย่อย

                 เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัยย่อย                  

1.จดหมายบันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัยย่อย (เอกสารประกอบ 12)   download

2.แนบเอกสารรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

    กรณีเปลี่ยนชื่อโครงการย่อยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนบเอกสารรับรองฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

    กรณีเปลี่ยนชื่อโครงการย่อยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง แนบเอกสารรับรอง เฉพาะ เอกสารที่ต้องการเปลี่ยน

3.แนบโครงการฉบับแรกที่ถูกอนุมัติการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

 

      การยื่นส่ง       

1.ยื่นส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    http://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission/

2.การเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัยย่อย ต้องเป็นโครงการที่ยังไม่รับการตีพิมพ์

3.ผู้วิจัยต้องไม่ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีดำเนินการวิจัยหรือสาระสำคัญของการวิจัยไปจากโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

4.โครงการไม่เข้ารอบประชุมประจำเดือน ผู้วิจัยสามารถยื่นส่งโครงการทุกเมื่อ  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.