Jump to Navigation

เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย

                 เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย                  

1.จดหมายบันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย (เอกสารประกอบ 12)    download

2.แนบเอกสารรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  

   กรณีเปลี่ยนชื่อโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  แนบเอกสารรับรองฉบับจริงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

   กรณีเปลี่ยนชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง แนบเอกสารรับรอง เฉพาะ เอกสารที่จะเปลี่ยน

3.แนบโครงการวิจัย ฉบับ update ชื่อโครงการวิจัย

4.ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย และ มีการปรับปรับเปลี่ยนรายละเอียดการวิจัยด้วย สามารถใช้แบบฟอร์ม รายงานการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยอย่างเดียวได้  downlond

    การยื่นส่ง   

1.ยื่นส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    http://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission/

2.การเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย ต้องเป็นโครงการที่ยังไม่รับการตีพิมพ์

4.ผู้วิจัยต้องไม่ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีดำเนินการวิจัยหรือสาระสำคัญของการวิจัยไปจากโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

5.โครงการไม่เข้ารอบประชุมประจำเดือน ผู้วิจัยสามารถยื่นส่งโครงการได้ตลอด  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2011544
 

 

by Dr. Radut.