มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

หน่วยวิจัยชีวเคมีและเคมีวิเคราะห์

 
 
alt
นางสาวสุวรรณี ชั้นประเสริฐโยธิน 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานห้องปฏิบัติการวิจัย
E-mail :  suwannee.cha@mahidol.edu
โทรศัพท์ : 02-200-2624
 
 
alt
นางทัศนีย์ โล้หนู 
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิจัยจุลชีววิทยา
โทรศัพท์ : 02-200-1590
 
 
alt
ดร.เพ็ญพรรณ พยัตติกุล
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-200-1590
 
 
alt
ดร.ธิดารัตน์ รุจิรวรรธน์
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-200-1590
 
 
alt
นายโยธิน คำแสง
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-201-1590
 
 
น.ส.ชาลิสา จตุรพักตรารักษ์
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-201-1590