มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

หน่วยวิจัยเซลล์

 
 
alt
นางสาวสุวรรณี ชั้นประเสริฐโยธิน 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานห้องปฏิบัติการวิจัย
โทรศัพท์ : 02-200-2624
 
 
 
 
alt
ดร.สมศักดิ์ ประสงค์ธนกิจ 
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิจัยเซลล์
โทรศัพท์ : 02-200-2624
 
 
 
 
alt
ดร.อมรรัตน์ ตั้งประสิทธิภาพ 
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-200-2624
 
 
 
 
alt
น.ส.วาสนา สถิตย์จันทรากุล 
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-200-1910
 
 
 
 
alt
นายโชคดี วงศ์บริสุทธิ์ 
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-200-1648
 
 
 
 
alt
ดร.ภัทรนา แซ่จิว 
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-200-1648
 
 
 
 
alt
น.ส.บุญยดา จิตธรธรรม 
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-200-1648
 
 
 
 
alt
น.ส.สุกัญญา ชุ่มชื่น 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานห้องปฏิบัติการวิจัย
โทรศัพท์ : 02-200-1910
 
 
 
 
alt
น.ส.ศุภนาถ ศรีศาลา 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานห้องปฏิบัติการวิจัย
โทรศัพท์ : 02-200-1648
 
 
 
 
alt
น.ส.ดวงพร แสงวิมล 
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-200-2624
 
 
 
 
alt
นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีแก้ว 
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-200-1950