มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

หน่วยวิจัยชีวโมเลกุล

 
 
alt
นางสาวสุวรรณี ชั้นประเสริฐโยธิน 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานห้องปฏิบัติการวิจัย
โทรศัพท์ : 02-200-2624
 
 
alt
ดร.สุปราณี ทองประดิษฐ์ 
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิจัยชีวโมเลกุล
โทรศัพท์ : 02-200-1590
 
 
alt
ดร.นฤมล ตราชู
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-200-1590
 
 
alt
Meng-Shin Shiao
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-200-1648
 
 
alt
นางอรัชลีฬห์ ทวีวงศ์สุนทร
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-201-1590
 
 
นางสาวเสริมศิริ จิตต์ผูก
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-201-1648
 
 
alt
นางอัญชลี ตันติเวทเรืองเดช
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-201-2415
 
 
alt
นางสาวณัฐพร เสือเงิน
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-201-2415
 
 
 
alt
นางถนอม เพ็ชร์ทอง
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : 02-201-1910
 
 
alt
นางสาวณนมน มนต์นโม
ตำแหน่ง : นั
โทรศัพท์ : 02-201-1950