หน่วยบริหารทั่วไป

 
alt
นางรัตนา ธนทัตพงศา (หัวหน้าหน่วยบริหารทั่วไป)  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-201-1611
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ด้านบุคคล
 
 
 
alt
นายสนธยา บัวผึ้ง 
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ : 02-201-1611
หน้าที่ความรับผิดชอบ : พัสดุ/ครุภัณฑ์
 
 
 
alt
น.ส.นลินี  จุยะโส
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail :  
โทรศัพท์ : 02-201-1611
หน้าที่ความรับผิดชอบ : การเงิน/ประชุม/สวัสดิการ
 
 
alt
นางณัชฐานันท์ โตงาม  
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ : 02-201-1618
หน้าที่ความรับผิดชอบ : สารบรรณ
 
 
alt 
นายอรุณ เล้าเฮง  
ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ชำนาญงาน)
โทรศัพท์ : 02-201-1838
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่าง/บำรุงรักษา
 
 
alt
นายพิพัฒน์ ศรีทอง  
ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
E-mail :  tephfkyo@yahoo.com
โทรศัพท์ : 02-201-1838
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่าง/บำรุงรักษา
 
 
alt
น.ส.นพมาศ จันทร์โพธิ์  
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 02-201-1838
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ระบบสารสนเทศ
 
 
alt
นางรุ่งทิวา ทวีมาก 
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
โทรศัพท์ : 02-201-2610
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ประชาสัมพันธ์
 
 
alt
นางอรวรรณ จินเรียง  
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
โทรศัพท์ : 02-201-1618
หน้าที่ความรับผิดชอบ : รับ-ส่งเอกสาร
 
 
alt
นายสัญญา เกนวิถี  
ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
โทรศัพท์ : 02-201-1633
หน้าที่ความรับผิดชอบ : บริการทางห้องปฏิบัติการ
 
 
 
 
alt
น.ส.เบญจวรรณ แพงแก้ว 
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
โทรศัพท์ : 02-201-1633
หน้าที่ความรับผิดชอบ : บริการทางห้องปฏิบัติการ
 
 
alt
น.ส.กาญจนา ไชยปัญญา 
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
โทรศัพท์ : 02-201-1633
หน้าที่ความรับผิดชอบ : บริการทางห้องปฏิบัติการ
 
 
alt
น.ส.ขวัญใจ บุญส่งกุศลจิต 
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-201-1633
หน้าที่ความรับผิดชอบ : บริการทางห้องปฏิบัติการ