รางวัลที่ได้รับ

 

รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประจำปี 2563
Outstanding Research Laboratory on Fire and Chemical Safety, following ESPReL standard

 

ห้องปฏิบัติการวิจัย สำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 4 ห้องปฏิบัติการวิจัย ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี จากศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Center for Occupation Safety, Health and Workplace Environment Management: COSHEM) ประจำปี 2564

  1. ห้องปฏิบัติการวิจัยชีวฌมเลกุล (Molecular)

  2. ห้องปฏิบัติการวิจัยเคเมรและเคมีวิเคราะห์ (Biochemistry and Analysis)

  3. ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์ (Cell)

  4. ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา (Microbiology)