การขอใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย

การขอใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย

 

 

เอกสารประกอบ

รายการเอกสาร  / ประเภทการ submit ► กรณีไม่มีผู้ช่วยวิจัยภายนอก กรณีมีผู้ช่วยวิจัยภายนอก กรณีขอจัดเก็บตัวอย่าง (ไม่ทำวิจัย)
1. แบบเสนอโครงการวิจัย (Proposal) -
2. เอกสารรับรอง EC -
3. เอกสารรับรอง IBC -
4. เอกสารรับรองการผ่าน Lab Safety Exam - -
5. หนังสือขอใช้พื้นที่จัดเก็บตัวอย่าง - -
6. เอกสารรับรอง BSL-2 * เฉพาะกรณีใช้เชื้อที่เป็น BSL-2 *

 

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ

  1.  ระเบียบการผ่านเข้า-ออกประตูห้องปฏิบัติการ
  2.  ระเบียบหน่วยวิจัยชีวโมเลกุล
  3.  ระเบียบหน่วยวิจัยจุลชีววิทยา
  4.  ระเบียบหน่วยวิจัยเซลล์  ภาษาไทย  /  English
  5.  ระเบียบหน่วยวิจัยชีวเคมีและเคมีวิเคราะห์

 

ยอมรับ และดำเนินการต่อ

 

* เมื่อกด "ยอมรับ" จะถือว่าท่านยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว