มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก

alt
นางถิรดา  กันยายน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก
โทรศัพท์ : 02-201-0292
 
 
alt
นางสาวรัชนีกร  ลักษณะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิจัยทางคลินิก
โทรศัพท์ : 02-200-4029
 
 
 
นางสาววันเพ็ญ จามรวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
โทรศัพท์ : 02-200-2175