You are here

ทุนวิจัยร่วมคณะวิทยาศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทุนวิจัยร่วมคณะวิทยาศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     การสนับสนุนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้มีการทำวิจัยร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงการวิจัยแบบบูรณาการ ทำให้นักวิจัยสามารถผลิตผลงานเบื้องต้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อขอทุนวิจัยในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก

รายการ File Dowload
1.การให้ทุนวิจัยร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2553

2. ใบสมัครแบบเสนอขอทุน "วิจัยร่วมคณะวิทยาศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี"

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297