You are here

สกว. ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครขอทุน และส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ที่ http://academics.trf.or.th ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2559 Spacer

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297