You are here

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2560 จำนวน 2 แผนงาน 32 กลุ่มเรื่อง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัย ได้ที่ http://www.nrms.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2559

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297