You are here

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย Cerebos Awards ครั้งที่ 16 เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2559

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297