มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับแนวคิดข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Research Consortium)

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย จัดส่งแนวคิดข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal)
ประกอบการสมัครรับทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงนโยบายระดับประเทศและระดับสากล

โดยเปิดรับแนวคิดข้อเสนอโครงการผ่าน google form
 https://shorturl.at/iIJPT

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Funds Date: 
Monday, 13 November, 2023 to Sunday, 31 December, 2023