แนะนำหน่วยงาน

ปรัชญา

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย มุ่งมั่นสนับสนุน และเป็นแหล่งข้อมูล สารสนเทศทางการวิจัยที่มีคุณค่าของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการวิจัย เพื่อสนับสนุนภารกิจ และนโยบายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และประทีปส่งทางด้านสุขภาพของประเทศ

พันธกิจ

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย มีพันธกิจในการให้บริการข้อมูล สารสนเทศทางการวิจัย เพื่อสนับสนุน การวิจัยทุกสาขาวิชา ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ขอบเขต

- สนับสนุนนโยบายและทิศทางการวิจัย

- ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานวิจัย

- การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาภายในคณะฯ

- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ

- ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ภายในคณะฯ

- ดำเนินการเกี่ยวกับทุนวิจัย และสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

- ประสานงานแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกคณะฯ

- ประชาสัมพันธ์งานวิจัย และแหล่งทุนวิจัย

- ประสานงานวิจัยระหว่างภาควิชาและหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

- Research Club, BPR Club

- Basic Practice Research

- เงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล

- เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับสากล