You are here

บุคลากร

ผู้บริหาร
 
alt

ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
E- mail : boonsong.ong@mahidol.ac.th

 

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย
 
alt

นางธนารีย์ บัวเผื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
E- mail : thanaree8@gmail.com
โทร. 0465

 

ด้านทุนวิจัย
alt
นางสาวดวงกมล พรหมดวง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : -
 : 0-2201-1701
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
- ทุนต่างประเทศภาครัฐ 
- รับจ้างวิจัย
- CTA
 
alt
นางสาวชนิสรา ไตรวิชช์ธนาเดช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : -
 : 0-2201-2504
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
- ทุนภายนอกภาครัฐ
 
alt
นางวรินธรณ์ ลีนะนันทศักดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : -
 : 0-2201-1701
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า 
- เงินรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล
 
alt
นางสาวสุรางพิมล แจ่มมินท์ 
ตำแหน่ง : ผู้บฏิบัติงานบริหาร 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : -
 : 0-2201-2504
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
พัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ 
- ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
- การขออนุญาตเก็บข้อมูลในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์
 
alt
นางสาวสุวิชชา เทพลาวัลย์ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : -
 : 0-2201-0297
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
-ทุนโครงการวิจัยในงานประจำ (R2R)
- การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- ทุนต่างประเทศภาครัฐ 
- MTA & DSA
- CTA
- เบิกเงินทุนวิจัย
 
alt
นางสาวอุษารัตน์ การสาลี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : -
 : 0-2201-0297
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เงินอุดหนุนเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
- สารบรรณหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย
 
 
ด้านเบิกเงินทุนวิจัย
alt
นางธนารีย์ บัวเผื่อน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ผู้ชำนาญการพิเศษ
 : 0-2201-0465
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เบิกจ่าย/ตรวจสอบ/สรุปรายรับ-รายจ่าย 
- ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
- ทุนภาครัฐ 
- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า 
- ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
- ทุนต่างประเทศภาครัฐ
 
alt
นางสาวณัฐธยาน์ ธนัชจิรานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : -
 : 0-2201-0465
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายทุนวิจัย  
- ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
- ทุนภาครัฐ 
- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า  
- ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
- ทุนต่างประเทศภาครัฐ
 
ด้านสนับสนุนงานวิจัย
alt
นางสาวมาลินี รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : -
 : 0-2201-0297
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
การสนับสนุนตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษของบทความวิชาการระดับสากล 
- บริการแปลบทความวิชาการภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
- Search ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติและระดับชาติ 
- ค้นหาการเปิดสมัครรับทุนต่างๆ (ส่งทางเมล์อาจารย์และนักวิจัย)
- ดูแล website หน่วย
 

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297