You are here

บุคลากร

ผู้บริหาร
 
alt

ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
E- mail : boonsong.ong@mahidol.ac.th

หัวหน้างานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย
 
alt

นางมุกดาลักษณ์ บุญทรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 : 2416 
: mookdaluk.par@mahidol.ac.th

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย
 
alt

นางธนารีย์ บัวเผื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 : 0297 
tanaree8@gmail.com

ด้านทุนวิจัย
alt
นางสาวดวงกมล พรหมดวง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
- ทุนต่างประเทศภาครัฐ 
- รับจ้างวิจัย
- CTA
 
alt
นางสาวชนิสรา ไตรวิชช์ธนาเดช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
- ทุนภายนอกภาครัฐ
 
alt
นางวรินธรณ์ ลีนะนันทศักดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 : 1701 ononka9@gmail.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า 
- เงินรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล
 
alt
นายพรชัย ภูมิดรไสย์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์
- งินอุดหนุนเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
- จ่ายเช็คให้กับบริษัท
 
alt
นางสาวสุวิชชา เทพลาวัลย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ทุนโครงการวิจัยในงานประจำ (R2R) 
- การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
- MTA & DSA 
- เบิกเงินทุนวิจัยภายนอกภาครัฐ 
 
alt
นางสาวสุรางพิมล แจ่มมินท์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 : 1701 tasneem2497@gmail.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์
- ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
สารบรรณหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย
 
ด้านเบิกเงินทุนวิจัย
alt
นางธนารีย์ บัวเผื่อน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 : 0297 tanaree8@gmail.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
งานด้านการตรวจสอบเงินงวดโครงการ
- งานด้านการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินทุนทุกประเภท
- งานด้านการจัดทำใบเบิกเงิน , เช็ค
- งานด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 
alt
นางสาวณัฐธยาน์ ธนัชจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
งานด้านการเงินและบัญชีทุนรายได้คณะฯ
- งานด้านการเงินและบัญชีทุนมุ่งเป้า
- งานด้านการเงินทุนต่างประเทศ
- งานด้านการเงินทุนรายได้มหาวิทยาลัย
 
alt
นางสาวสุวดี สิงห์น้อย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
งานด้านการเงินและบัญชีทุน Pre seed fund
- งานด้านการเงินและบัญชีทุนภายนอกภาครัฐ
- งานด้านการเงินและบัญชีรับจ้างวิจัย
- งานด้านการเงินและบัญชีทุนงบประมาณแผ่นดิน
 
alt
นางสาวกษิ ปูเงิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
งานด้านการเงินและบัญชีทุนภายนอกภาครัฐ
- ดูแลระบบ SAPHANA
 
ด้านเบิกเงินทุนวิจัย
alt
นางสาวมาลินี รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
การสนับสนุนตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษของบทความวิชาการระดับสากล 
- Search ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติและระดับชาติ 
- ค้นหาการเปิดสมัครรับทุนต่างๆ (ส่งทางเมล์อาจารย์และนักวิจัย) 
- ดูแล website หน่วย 
 

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297