แบบฟอร์มทางการเงิน

แบบฟอร์มทางการเงิน

 

    

รายการ File Download

1. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปี 2560 - 2564

2. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปี 2565 เป็นต้นไป

3. ใบสำคัญรับเงิน

4. ใบรับรองหรือแทนใบเสร็จรับเงิน

5. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการอนุมัติเบิกจ่าย_กรณีนักวิจัยได้รับทุนโดยตรง

6. แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์_กรณีนักวิจัยได้รับทุนโดยตรง

7. แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินคณะฯ

8. แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินโครงการ

9. สัญญายืมเงิน

10. บันทึกขอรายงานการเงินโครงการวิจัย

11. แบบฟอร์มปรับเปลี่ยนรายละเอียดค่าใช้จ่ายภายในโครงการ

12. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบบัญชีโครงการวิจัย