การให้เงินรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล

การให้เงินรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บทความวิชาการของบุคลากรในสังกัดคณะฯ ที่จะรับการตีพิมพ์ให้เป็นบทความที่มีคุณภาพในระดับสากล

รายการ File Download
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล พ.ศ. 2562
ขั้นตอนขอสมัครรับเงินรางวัลแก่ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล
1. แบบฟอร์มขอสมัครรับเงินรางวัลแก่ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล
2. CHECK LIST ประกอบการขอสมัครรับเงินรางวัล
3. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ฉบับภาษาไทย)
4. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
5. แบบฟอร์มขอชี้แจงเรื่องชื่อโครงการวิจัยในเอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน ไม่ตรงกับชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
6. หลักฐานการจ่ายเงินรางวัลแก่ผลงานทางวิชาการ/วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
Scimago Journal & Country Rank
7. วิธีการสืบค้นวารสารในฐานข้อมูล Scimago Journal & Country Rank (SJR)
Journal Citation Reports
8. วิธีการสืบค้นวารสารในฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)
9. วิธีเช็คเงินเข้าบัญชี เรื่อง “การสมัครรับเงินรางวัล”