ทุนภาครัฐและองค์กรอิสระ

ทุนภาครัฐและองค์กรอิสระ
รายการ File Download

1. บันทึกขอส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

2. บันทึกขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/รายงานฉบับสมบูรณ์

3. บันทึกขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการวิจัย

3.1 รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3.2 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย

4. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน

4.1 สัญญายืมเงิน

5. บันทึกขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย

6. บันทึกขอหนังสือรับรองจากต้นสังกัด

7. ใบรับรองหรือแทนใบเสร็จรับเงิน

8. ใบสำคัญรับเงิน

9. ร่างขอบริหารจัดการ

10. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ

11. Executive_Summary_Template

12. แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (ในประเทศ) payroll cr04

13. แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายประเภทร่วมทุน

14. ตัวอย่างทะเบียนรับ-จ่าย เงินอุดหนุนวิจัย

15. แบบฟอร์ม BRF01 สรุปข้อมูลโครงการที่ยื่นขอทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปี 2565

16. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund_ FF)

17. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund_ FF)

18. แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัยและการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาษาไทย)

19. แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัยและการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาษาอังกฤษ)

20. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund (BRF-02)

21. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล (MU 02)

22. รายงานฉบับสมบูรณ์ (MU_03)

23. บันทึกขอส่งรายรายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย

24. บันทึกขออนุมัติรับเงินอุดหนุนการวิจัย

25. บันทึกเปิดบัญชี (ออมทรัพย์)

26. บันทึกปิดบัญชี

27. บันทึกขอรายงานการเงินโครงการวิจัย

28. บันทึกขอปิดโครงการวิจัย

29. บันทึกขออนุมัติจ้างลูกจ้างโครงการวิจัยฯ

29.1 ใบสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย

29.2 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลประวัติบุคลากร ประเภทลูกจ้างโครงการ

29.3 เอกสารประกอบการบรรจุ

29.4 เอกสารแนบท้ายสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง PDPA


แหล่งทุนภายนอก

แหล่งทุนภายในประเทศ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF)

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ทุน พวอ. ปริญญาโท - ปริญญาเอก

ทุนเสริมสร้างงานวิจัย ภาคอุตสาหกรรม (SuRF)

ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)

ทุนนักวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็ก (RISE)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร