เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
รายการ File Download
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการนำผลงานวิชาการและการวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ พ.ศ. 2567 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการนำผลงานวิชาการและการวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ พ.ศ. 2565
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
1. แบบเสนอขออนุมัติในหลักการเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
2. แบบเสนอขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
3. แบบฟอร์มขอชี้แจงเรื่องชื่อโครงการวิจัยในเอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน ไม่ตรงกับชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
4. แบบฟอร์มอนุญาตให้ใช้ผลงานทางวิชาการและการวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
5. ใบรับรองหรือแทนใบเสร็จรับเงิน
วารสารที่เข้าข่าย Predatory Publishers