เอกสารที่ใช้ต่ออายุโครงการ
 1. จดหมายบันทึกข้อความขอต่ออายุการรับรองโครงการ   
 2. แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี เพื่อขอต่ออายุการรับรองโครงการ   
 3. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ Update ข้อมูลระยะเวลาเก็บข้อมูลโครงการวิจัย (ระบุ Version....Date......  ที่มุมขวาล่างทุกแผ่น เช่น Version 2 Date 1/1/2563 )
 4. เอกสารรับรองโครงการวิจัย  
การส่งพิจารณาต่ออายุโครงการ
 1.  ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    http://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission
   - เลือกเมนู (3)ขอต่ออายุโครงการวิจัย
 2.  กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
 3.  แนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
 4.  ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน
 5.  ต้องดำเนินการต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน และหลังหมดอายุไม่เกิน 90 วัน