You are here

รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย

เอกสารที่ใช้ขอรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย(Protocol Deviation)
  1. จดหมายบันทึกข้อความขอรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย  
  2. แบบฟอร์มรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย  
  3. เอกสารรับรองโครงการวิจัย  
การส่งขอรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย(Protocol Deviation)
  1. ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    http://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission
     - เลือกเมนู (8)รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย
  2. กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
  3. แนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
  4. ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน
  5. กรณีเป็นแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, นักศึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง