เอกสารที่ใช้ขอแจ้งปิดโครงการวิจัย
 1. จดหมายบันทึกข้อความขอแจ้งปิดโครงการวิจัย   
 2. แบบฟอร์มขอแจ้งปิดโครงการวิจัย Close-out Report   
 3. สรุปรายละเอียดโครงการวิจัย หรือกรณีที่เป็นนักศึกษาให้แนบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณื
 4. เอกสารรับรองโครงการวิจัย  
การส่งขอแจ้งปิดโครงการวิจัย
 1. ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    http://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission
  - เลือกเมนู (11)แจ้งปิดโครงการวิจัย
 2. กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
 3. เอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
 4. ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน
 5. กรณีเป็นแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, นักศึกษา ต้องมีอ.ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง