การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (โครงการใหม่)

            

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(ไทย) 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(อังกฤษ)     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(ไทย) 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(อังกฤษ) 

รายงานผู้ป่วยเฉพาะราย เป็น case report โดยมีหนังสือยินยอมให้รายงานจากผู้ป่วย แล้วรายงานผู้ป่วย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(ไทย) 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(อังกฤษ)