ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมคณะกรรมการจริยธรรมในคนและการส่งโครงการเพื่อพิจารณา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมในคนและการส่งโครงการเพื่อพิจารณา
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น.
บรรยายโดย ผศ. ดร. นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ
https://forms.gle/he1rGYzRNEkp7mdS8

การลงทะเบียน ขอให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เพื่อลงฐานข้อมูลบันทึกชั่วโมงและให้ใบ Certificate ต่อไป