You are here

ขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย

เอกสารที่ใช้ขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย
 1. จดหมายบันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการหลัก   
 2. โครงการฉบับ update ชื่อหัวหน้าโครงการ (ระบุ Version....Date..... มุมขวาล่างทุกแผ่น เช่น Version 2 Date 3/2/2563 )
 3. เอกสารรับรองที่ผ่านการอบรมด้านการศึกษาและทดลองวิจัยในมนุษย์ ด้านจริยธรรมในคนหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น GCP ,CITI Program เป็นต้น ของหัวหน้าโครงการใหม่
  • กรณี CITI Program กำหนดให้ผู้วิจัยต้องมี 3 หัวนี้ ในการทำแบบทดสอบ
   • Human Subjects Research เลือก Biomedical Researchers
   • Good Clinical Practice (GCP)  เลือก Researcher Drug  กรณีทำวิจัย clinical trial 
   • Information Privacy Security เลือก (ตามสถานะบุคคล) 
 4. เอกสารรับรองโครงการวิจัย  
 5. CV หัวหน้าโครงการใหม่ 
 6. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อ (ถ้ามี)

*กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยใหม่ ไม่ได้มีชื่อเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยตั้งแต่ต้น ขอให้ชี้แจงเหตุผลในการปรับเปลี่ยนในจดหมายบันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

การส่งขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย
 1.  ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    http://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission
   - เลือกเมนู (4)ขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการ
 2.  กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
 3.  แนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
 4.  ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน