You are here

แบบฟอร์มที่ต้องใช้เสนอโครงการ Full board review

แบบฟอร์มที่ต้องใช้เสนอโครงการ Full board 

แบบฟอร์มที่ต้องใช้เสนอโครงการเป็นโครงการที่เก็บข้อมูลไปข้างหน้า มีการสัมผัสตัวผู้ป่วย  ฯลฯ 

 1. จดหมายบันทึกข้อความขออนุมัติทำการศึกษาทดลองในมนุษย์ ถึงประธานจริยธรรมการวิจัยในคน (เอกสารประกอบ 1)    download  
  •  สังกัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี, สังกัดฝ่ายการพยาบาล ต้องผ่านต้นสังกัดรับทราบ
  •  บุคคลภายนอกคณะฯ ผ่านต้นสังกัด
 2. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Full board)    download
  • เฉพาะนักศึกษา, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองท้ายโครงการวิจัย
  • ตัวอย่างการเขียนข้อพิจารณาด้านจริยธรรม (หัวข้อที่13 ฉบับเต็มรูปแบบ ชุด ว)     download
 3. เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม
  • เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม 4ก เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยทางคลินิก   download
  • เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม 4ง เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยทั่วไป      download
  • --> กรณีเก็บข้อมูล/เลือด/ตัวอย่างทางชีวภาพไว้ใช้ในอนาคตขอให้เพิ่มเติมเอกสาร 4ข หรือ 4ค
  • เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม 4ข เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมแบบเปิดกว้าง เพื่อเก็บรักษาข้อมูลและตัวอย่างชีวภาพไว้สำหรับการวิจัยในอนาคต       download
  • เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม 4ค เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยด้านพันธุกรรม   download 
 4. ***กรณีผู้ร่วมโครงการวิจัยเป็นเด็ก แนบเอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับเด็ก( Assent Form)
  • อายุ ต่ำกว่า 7 ปี     
              เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม  (แยกตามประเภทของโครงการวิจัย) สำหรับผู้ปกครอง  (ข้อ 3.)​        

  • อายุ 7 - 12 ปี แต่ยังไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์  

              เอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย (สำหรับเด็ก)  อายุ 7 - 12 ปี แต่ยังไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์   download

              เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม  (แยกตามประเภทของโครงการวิจัย) สำหรับผู้ปกครอง (ข้อ 3.)​      

  • อายุ 13 - 17 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์   

              เอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย (สำหรับเด็ก)  อายุ 13 - 17 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์    download

              เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม  (แยกตามประเภทของโครงการวิจัย) สำหรับผู้ปกครอง (ข้อ 3.)​ 

 5. เอกสารรับรองการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ของผู้ร่วมโครงการวิจัย และที่ปรึกษาโครงการทุกท่าน เช่น CITI Program, GCP, หลักจริิยธรรมการวิจัยสำหรับนักวิจัย เป็นต้น และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่  ในเอกสาร certificate ทุกหน้า💡
 6. กรณีผู้วิจัยเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ ต้องมีเอกสารการเป็นที่ปรึกษา/ผู้ร่วมโครงการ      download
  • แนบใบรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการ  กรณีเป็นนักศึกษาในคณะฯ
  • แนบใบรับรองการเป็นผู้ร่วมโครงการที่อยู่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ
 7. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย (Curriculum Vitae)
 8. แบบฟอร์ม  ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (data sharing agreement (DSA))       download
       DSA: การส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย การศึกษาหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล
 9. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • Case record form
  • แบบสอบถาม/สัมภาษณ์
   • กรณีแบบสอบถาม/สัมภาษณ์มีลิขสิทธิ์ ขอให้แนบใบอนุญาตให้ใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ จากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น
   • กรณีแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้จริง เพื่อความแน่ใจว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ
   • เก็บข้อมูลแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ขอให้แนบลิงค์ และแคปหน้าจอแสดงแต่ละขั้นตอนของแบบสอบถาม
   • กรณีเป็นนักศึกษา หากแบบสอบถามอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับ ขอให้แนบบันทึกข้อความขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัยที่ยังอยู่ในขั้นตอนตอบรับให้ใช้เครื่องมือ download
  • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   <<--สิ่งที่ควรมี และไม่ควรมีในโปสเตอร์ (คลิก)
  • คู่มือ/แผ่นพับ
 10. กรณีภาคเอกชนสนับสนุน แบบฟอร์มสรุปโครงการที่เสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน     download
 11. **ขอให้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่ส่งเป็นภาษาอังกฤษ** ตัวอย่าง
 12. ICH-GCP ICF CHECKLIST   คลิก
 13. หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยว่าเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน เอกสารประกอบ 16 download   ตามประกาศคณะฯ
 14. หัวหน้าโครงการวิจัย, อ.ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน จะต้องแนบ Curriculum Vitae (CV)และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร cv  ตามประกาศคณะฯ 
  แบบฟอร์มCV 
  🔔