You are here

กรณีที่ผู้วิจัยยื่นเสนอรายงานผู้ป่วยเฉพาะราย (Case report)

กรณีที่ผู้วิจัยยื่นเสนอรายงานผู้ป่วยเฉพาะราย (Case report)
 1. จดหมายบันทึกข้อความขออนุมัติทำการศึกษาทดลองในมนุษย์ ถึงประธานจริยธรรมการวิจัยในคน (เอกสารประกอบ 1)    download
 2. แบบฟอร์มการส่งโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (เอกสารประกอบ6)     download
 3. แบบเสนอโครงการวิจัยที่มีเนื้อหา สาระที่ทำให้เข้าใจโครงการโดยสังเขป ( research protocol/ research proposal )  download
 4. เอกสารแสดงความยินยอมในการเผยแพร่ภาพและ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ป่วย      download
  • ต้องเซ็นยินยอมในการเผยแพร่ภาพและ/ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ป่วย ก่อนขอจริยธรรมการวิจัยในคน
 5. เอกสารรับรองการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ของผู้ร่วมโครงการวิจัย และที่ปรึกษาโครงการทุกท่าน เช่น CITI Program, GCP, หลักจริิยธรรมการวิจัยสำหรับนักวิจัย เป็นต้น และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่
 6. กรณีผู้วิจัยเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ ต้องมีเอกสารการเป็นที่ปรึกษา/ผู้ร่วมโครงการ      download
  • แนบใบรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการ  กรณีเป็นนักศึกษาในคณะฯ
  • แนบใบรับรองการเป็นผู้ร่วมโครงการที่อยู่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ
 7. **ขอให้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่ส่งเป็นภาษาอังกฤษ** ตัวอย่าง
 8. หัวหน้าโครงการวิจัย, อ.ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน จะต้องแนบ Curriculum Vitae (CV)และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร cv  ตามประกาศคณะฯ 
  แบบฟอร์มCV