ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

-> Declaration of Helsinki
-> CIOMS 2016
-> ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก 2013 
-> พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
-> WMA Declaration of Helsinki
-> WHO Guidelines
-> Good Clinical Practice 2016