การส่งขอจริยธรรมการวิจัยในคน ทุนเอกชน

การส่งขอจริยธรรมการวิจัยในคนที่ ทุนเอกชน
  1.  ยื่นส่งเอกสารผ่านส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
  2.  กรณีโครงการวิจัยไม่ผ่าน CREC        
    • ต้องผ่านการพิจารณางบประมาณ CRC ก่อน
    • ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอพิจารณาโครงการ 10,000 บาท (เช็คสั่งจ่าย)    
  3.  หากโครงการวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว ต้องการให้คณะกรรมการพิจารณาเอกสารหรือรายงานการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง/เพิ่มเติมโครงการวิจัย (Amendment), ปรับปรุงคู่มือผู้วิจัย (Investagator' brochure), รายงานความก้าวหน้าและต่ออายุใบรับรอง, รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (Serious adverse event) ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาทต่อ 1 รายงาน 
  4. หลังจากโครงการได้สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยจะต้องรายงานแจ้งปิดโครงการนั้นด้วย