You are here

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

รายชื่อคณะกรรมการหลัก (Board Member)

No. ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ประธานคณะกรรมการฯ
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย ภาควิชาศัลยศาสตร์  รองประธานคณะกรรมการฯ
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะกรรมการฯ
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรธร พูลเกษา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะกรรมการฯ
5. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสินี ดิษฐบรรจง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะกรรมการฯ
6. ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะกรรมการฯ
7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโฉมชบา สิรินันทน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะกรรมการฯ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะกรรมการฯ
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะกรรมการฯ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะกรรมการฯ
11. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะกรรมการฯ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา อังสนันท์สุข ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะกรรมการฯ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการฯ
14. อาจารย์ ดร.นายแพทย์กรกช เกษประเสริฐ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะกรรมการฯ
15. อาจารย์เพชรัตน์ พานทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการฯ
16. ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ สถาบันจักรีนฤบดินทร์ คณะกรรมการฯ
17. อาจารย์ ดร.นิภาพร บุตรสิงห์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะกรรมการฯ
18. อาจารย์ ดร.คณิต ภู่ไข่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการฯ
19. เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา ภาควิชาเภสัชกรรม คณะกรรมการฯ
20. เภสัชกรภิฏฐา สุรพัฒน์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะกรรมการฯ
21. คุณชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ บุคคลภายนอกคณะฯ คณะกรรมการฯ
22. นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ บุคคลภายนอกคณะฯ คณะกรรมการฯ

 

 

รายชื่อคณะกรรมการเสริม (Alternate Member)

No. ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะกรรมการฯ
2. ศาสตราจารย์ นาวาตรีหญิง แพทย์หญิงสุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ ภาควิชารังสีวิทยา คณะกรรมการฯ
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะกรรมการฯ
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เอกพลากร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะกรรมการฯ
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะกรรมการฯ
6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศม ลีระพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะกรรมการฯ
7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัตนา สายพานิชย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะกรรมการฯ
8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาณิน สุวรรณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะกรรมการฯ
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กวิน วณิเกียรติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะกรรมการฯ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะกรรมการฯ
11. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศธร ฉันท์พลากร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะกรรมการฯ
12. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะกรรมการฯ
13. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะกรรมการฯ
14. รองศาสตราจารย์ นาวาตรีหญิง แพทย์หญิงฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ ภาควิชารังสีวิทยา คณะกรรมการฯ
15. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรชลภัทร สุขเกษม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะกรรมการฯ
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ดีจงกิจ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ คณะกรรมการฯ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรีหญิง แพทย์หญิงชื่นกมล ชรากร ภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะกรรมการฯ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปุงควะ ศรีเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะกรรมการฯ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ถกล เจริญศิริสุทธิกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะกรรมการฯ
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพิณ อินเจริญ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะกรรมการฯ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะกรรมการฯ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชวิกา พิสิฏฐศักดิ์ ภาควิชาสัญญีวิทยา คณะกรรมการฯ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ หลักสูตรโภชนศาสตร์ คณะกรรมการฯ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะกรรมการฯ
25. อาจารย์ นายแพทย์ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะกรรมการฯ
26. อาจารย์ แพทย์หญิงกังสดาล ตันจรารักษ์ ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา คณะกรรมการฯ
27. อาจารย์ แพทย์หญิงเนาวรัตน์ ตั้งบำรุงธรรม ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา คณะกรรมการฯ
28. อาจารย์ นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะกรรมการฯ
29. อาจารย์ นายแพทย์กุลวัตร ธาดานิพนธ์ กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะกรรมการฯ
30. อาจารย์ นายแพทย์สัณฐิติ โมรากุล ภาควิชาสัญญีวิทยา คณะกรรมการฯ