You are here

รายงานผลการดำเนินการวิจัยประจำปี(Annual Report)

เอกสารที่ใช้ขอรายงานผลการดำเนินการวิจัยประจำปี(Annual Report)
  1. จดหมายบันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินการวิจัย    
  2. แบบฟอร์มขอติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี(Annual Report)   
  3. แนบเอกสารรับรองโครงการวิจัย  
การส่งขอรายงานผลการดำเนินงาน
  1.  ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    http://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission
     - เลือกเมนู (9)รายงานผลการดำเนินงาน
  2.   กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
  3.  แนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
  4.  ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน
  5.  กรณีแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, นักศึกษา ต้องมีที่ปรึกษาเซ็นรับรอง