You are here

ขอเพิ่ม-ยกเลิก ชื่อผู้ร่วมโครงการวิจัย

เอกสารที่ใช้ขอเพิ่ม-ยกเลิก ชื่อผู้ร่วมโครงการวิจัย
 1. บันทึกข้อความขอเพิ่มผู้ร่วมวิจัย (พร้อมระบุเหตุผล)  
 2. แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดการวิจัย  
 3. แบบเสนอโครงการที่ update ข้อมูล (ระบุ Version....Date..... มุมขวาล่างทุกแผ่น เช่น Version 2 Date 3/2/2563 )
 4. เอกสารประกอบ 6 ที่ update ข้อมูล (เฉพาะโครงการ Expeited) (ระบุ Version....Date..... มุมขวาล่างทุกแผ่น เช่น Version 2 Date 3/2/2563 )
 5. เอกสารรับรองโครงการวิจัย 
 6. กรณีเพิ่มผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน จะต้องแนบ Curriculum Vitae (CV) ตามประกาศคณะฯ
การส่งขอขอเพิ่ม-ยกเลิก ชื่อผู้ร่วมโครงการวิจัย
 1.  ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    http://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission
   - เลือกเมนู (5)ขอเพิ่ม/ยกเลิก ผู้ร่วมวิจัย
 2.  กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
 3.  แนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
 4.  ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน