การเงินและบัญชี

เลขที่บัญชีสำหรับนำส่งเงินทุนวิจัย

เลขที่บัญชี ม. มหิดล (สำหรับปิดโครงการวิจัย)

ขออนุมัติจ้างลูกจ้างโครงการวิจัยฯ