พิจารณางบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน (Budget)