มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

การฝากแช่ยาและสิ่งส่งตรวจ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บยาโครงการวิจัย (DRUD STROAGE) ที่เข้ามาขอใช้บริการฝากแช่ตามเวลาที่ขอรับบริการ และเพื่อจัดสรรพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการยื่นขอรับบริการฝากแช่ยาโครงการวิจัย (Drug Storage) หน่วยวิจัยทางคลินิก  

  1. เข้าเว็ปไซค์หน่วยวิจัยทางคลินิก  https://www.rama.mahidol.ac.th/research/crc
  2. เลือกเมนู "การฝากแช่ยาและสิ่งส่งตรวจ"
  3. อ่านขั้นตอนการยื่นขอรับบริการฝากแช่ยาโครงการวิจัย (Drug Storage) หน่วยวิจัยทางคลินิก ผู้ขอรับบริการรับทราบข้อตกลงในการใช้บริการฝากแช่ยา (Drug Storage) และกดปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มบันทึกการฝากแช่ยา (Drug Storage)
  4. ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลรายละเอียดและแนบเอกสารของโครงการวิจัยในแบบฟอร์ม (ท่านจะได้รับข้อความตอบกลับทาง Email หลังยื่นแบบฟอร์ม 1 วันทำการ)
  5. ผู้ดูแลระบบรวบรวมข้อมูลของผู้ขอรับบริการฝากแช่ยา (Drug Storage) และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการขอรับบริการฝากแช่ยา (Drug Storage) รอบการประชุมพิจารณาคือ สัปดาห์ที่ 4 ของแต่ละเดือน
  6. เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยทางคลินิก (CRC) ดำเนินการแจ้งผลการขอรับบริการ หลังจากผ่านคณะกรรมการพิจารณาการขอรับบริการฝากแช่ยา (Drug Storage) โดยจะทำหนังสือตอบกลับภายใน 1 สัปดาห์ หลังรอบของการประชุม

 

free hit counter
free hit counter