MTA

ประกาศ!! มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร กรุณา download เอกสารฉบับใหม่ ก่อนนำส่งหน่วยวิจัยทางคลินิกค่ะ <<

 ผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา MTA       เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา (Update 12/12/2023)   

Material Transfer Agreement (MTA)

ติดต่อสอบถาม: คุณกัญญาณัฐ นะวะคำ โทร 02-2011638

MTA ฉบับร่าง    (ไม่ต้องส่ง Protocol ฉบับสมบูรณ์ (Hard Copy) บันทึกลงใน CD เท่านั้น )  

  1. บันทึกข้อความ "สัญญาข้อตกลง MTA (ฉบับร่าง)"
  2. MTA (ฉบับร่าง)  Template สัญญาข้อตกลง MTA (English)Template สัญญาข้อตกลง MTA (ภาษาไทย)
  3. เอกสารรับรองจาก CREC/EC
  4. Check List ประกอบการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย MTA