ผลงานวิจัย ปี 2552/2009

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์
2552/2009

Eaisinpanit V.
Chira-Adisai W.     

Prevalence of Scapular Dyskinesis in Patients with Chronic Shoulder Pain at Ramathibodi Hospital. J Thai Rehabil Med 2009; 19(2):68-72.
2552/2009
Lormaneenopparat R. 
Kantaratankul V.
Factor Affecting Exercise Compliance after Cardiac Rehabilitation Program in Post Coronary Artery Bypass Graft Patients.  J Thai Rehabil. 2009; 19(2): 52-57.