ผลงานวิจัย ปี 2539/1996

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์
2539/1996

Srisa-an P.
Lei L.
Tarkka IM.

Middle latency somatosensory evoked potentials; noninvasive source  analysis. J Cli  Neurophysiol 1996;13(2):156-63.