น.อ.หญิง อาภา รังคสิริ ร.น. พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ ในนามของ พล.ร.ต.เสถียร รังคสิริ ร.น. มอบเครื่องสั่นปอด THRIVE 717 POWERFUL MASSAGER

นาวาเอกหญิงอาภา รังคสิริ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพภากร รังคสิริ ในนามของ พลเรือตรีเสถียร รังคสิริ มอบเครื่องสั่นปอด THRIVE 717 POWERFUL MASSAGER   

แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

โดยมี อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)