รับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์ WFME

รับการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตามเกณฑ์ WORLD FEDERATION FOR MEDICAL EDUCATION 2015 (WFME) จากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมี อ.ดร.นพ.ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รศ.พญ.วารี จิรอดิศัย ประธานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการหลัก ได้แก่ รศ.พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ อ.พญ.ทิพา ชาคร และ รศ.พ.อ.นพ.วิภู กำเหนิดดี และ กรรมการร่วม ได้แก่ รศ.นพ.ปิ่น ศรีประจิตติชัย ผศ.พญ.กรวีร์ พสุธารชาติ และ ผศ.(พิเศษ) พญ.รัชวรรณ สุขเสถียร