แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

พทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2562

1.แพทย์หญิงอักษราภัค พนมพรพานิช
2.แพทย์หญิงวรังคนา ดีประเสริฐดำรง
3.แพทย์หญิงศิรรัตน์ ชูศรี

4.แพทย์หญิงปุณณภา ศิริกุล