รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2564

อ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์  (อาจารย์แพทย์)
อ. พญ.ชมภูนุช  รัตนสุธีรานนท์  (อาจารย์แพทย์)
นพ.ขวัญ ศรีศิลป  (แพทย์)
นางนัดดา รีชีวะ  (นักกิจกรรมบำบัด)
นายนฤดล บาทาสุข  (นักกายอุปกรณ์)
ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2564
ผลงานระดับดี เรื่อง "อุปกรณ์ช่วยเดินกำหนดจังหวะในผู้ป่วยพาร์กินสัน"
จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)