แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2561

1.แพทย์หญิงชุติมณฑน์ ปัญญาภรบดี
2.ร้อยตำรวจเอกหญิง แพทย์หญิงชนิกานต์ สีมันตร
3.แพทย์หญิงภัทรวรรณ พลเหิม
4.แพทย์หญิงพิมพิศา นิศามณีจรัส

5.แพทย์หญิงพรพรรณ พานเพียรศิลป์