มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (泰國道德善堂) มอบเครื่องมือรักษาด้วยการช่วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย และ เครื่องอุลตราซาวด์โซโนพัลส์ 190

มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (泰國道德善堂) มอบเครื่องมือรักษาด้วยการช่วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย (Therapy Movement Device รุ่น THERA-trainer Active 574) จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องอุลตราซาวด์โซโนพัลส์ 190 (Sonopuls 190) จำนวน 1 เครื่อง แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล ผู้แทนจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร