เนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชันษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช