ข่าวประชาสัมพันธ์
ANNOUNCEMENT 

You are here

เนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชันษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

ขอประทานถวายสักการะ
เนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชันษา ๙๔ ปี
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(อัมพร อมฺพรมหาเถร ป.ธ.๖)
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
ประธานกรรมการคณะธรรมยุต
กรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุต
แม่กองงานพระธรรมทูต
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต)
เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ควรมิควรแล้วเเต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล