You are here

ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564

 

ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

1.  สมัครผ่านเว็บไซด์  http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/  ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีรายละเอียดการสมัครของภาควิชาดังนี้ เอกสารแนบ และ

2.  สมัครผ่านเว็บไซด์ https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier  ของแพทยสภา

3. ประกาศการออกหนังสือรับรองแนะนำผู้สมัคร รายละเอียดดังนี้ เอกสารแนบ

หมายเหตุ   แพทย์จะต้องสมัครทั้ง 2 ที่  ดังข้างต้น

website counter widget